Vad är Suoni?

Forskningsföreningen Suoni rf bedriver aktivistisk, det vill säga samhälls- och praxisorienterad musikforskning. Föreningen studerar musikkulturer ur ett jämställdhets och likaberättigande perspektiv och arbetar för socialt och ekologiskt rättvisa musikaliska praktiker. Föreningen befrämjar också musikaliska verksamheter och lyfter fram musikforskning som en central plats för samhällsdiskussion. Suoni rf är en obunden förening som samarbetar med finländska musik- och kulturaktörer. 

Föreningen sysselsätter forskare, publicerar aktivistisk musikforskning och informationspaket samt andra publikationer, producerar experttjänster, arrangerar forskningsevenemang, deltar på olika sätt i samhällsdiskussionen och formar samarbeten med andra forsknings- och samhällsaktörer. Föreningen är knuten till en humanistisk tradition som 1) förstår konstens undersökande, föreställande och konstruerande karaktär och 2) är intresserad av de olika sätt konsten är knuten till samhället. Det centrala för Suonis verksamhet är samhällelig aktivitet. 

Forskningsföreningen Suoni rf grundades i en rådande samhällssituation där universitetens forskningsförutsättningar och autonomi har förminskats och speciellt möjligheten att bedriva konstforskning märkbart har försämrats. I det nutida universitetet behandlas konst och konstforskning för ofta enbart ur ett ekonomiskt nyttoperspektiv, vilket innebär att den fria forskningens grundläggande uppgift att studera konsten och olika sätt den verkar i världen har fördunklats. Suoni utövar aktivistisk forskningspolitik och värnar genom praxisorienterad institutionskritik i en oberoende forskningsförening om den fria forskningen och dess förutsättningar.

Forskningsföreningen Suoni rf:s namn utrycker tanken om musik som en förändringskraft som genomsyrar samhället och den fria forskningens förmåga att hitta nya fåror och utlopp. På italienska betyder ”suoni” ljud (it. suono = ljud, ton, eko; plur. suoni). På finska hänvisar ordet (fi. suoni = åder, ådra, [blod]kärl) till livsvätskornas färdvägar samt flöden, kanaler och fynd. 

I anslutning till sitt forskarskap verkar föreningens forskare bl.a. som fria författare, kritiker, radio- och tv-producenter, föreningsaktiva, lärare, dj:n, miljöaktivister och i många andra roller knutna till folkbildning, publikarbete och sakkunniguppdrag. De förenas av en vilja att studera verkligheten genom musik, att arbeta för rättvisa musikaliska praktiker och genom musikforskning kämpa för en bättre värld.

LÄS MER OM FÖRENINGEN OCH DESS forskare (på finska)